مراحل تشکیل پرونده

مراحل تشکیل پرونده:
1. تحویل مدارک جهت تشکیل پرونده
2. ثبت نام دوره ها
3. برکزاری دوره و ارائه گواهینامه
4. ثبت سامانه
5. تکمیل نواقص پرونده
6. تائید مدارک فیزیکی و ثبت سامانه
7. ارسال پرونده از انجمن به اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
8. برگزاری کمیته تعیین صلاحیت ایمنی
9. درصورت تائید در کمیته، ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی