1- واریز فیش 900,000 ریال به ازای هر نفر به حساب انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و یا پرداخت از طریق کارت خوان
2- ارائه لیست نفرات کارگری