ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1,100,000 ریال معادل صد و ده هزار تومان به حساب انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کاراستان مرکزی