ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
2019-09-18
دومین فراخوان بکارگیری اساتید آموزش ایمنی و بهداشت کار
2020-06-23
ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به ﺷﻤﺎره 25848- 19/2/1394 ﻣﺼﻮب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد 85 الی 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از آنجا که آیین نامه معترض عنه در اجرای ماده 86 این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 106 قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضاء شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
دانلود PDF متن کامل ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها
تعداد صفحات: 5