جدول دستمزد ارائه خدمات در قرارداد های پاره وقت ومشاوره ای مسئولین بهدا شت حرفه ای ،ایمنی وHSE