جلسه تعامل هیئت مدیره انجمن صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

برگزاری دوره های تخصصی ایمنی با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور
2018-12-31
همایش ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت
2019-04-25

جلسه تعامل هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

در این جلسه که هیئت مدیره انجمن و مهندس آبایی مدیر کل تعاونکار و رفاه اجتماعی و معاونین و رئیس بازرسی کار استان

حضور داشتند در ابتدا مهندس تکلو گزارش عملکرد انجمن در دوره قبل را ارائه نمود و برنامه هیئت مدیره جدید را در طی سه سال آینده جهت اعتلای جایگاه ایمنی و بهداشت استان تبیین نمود همچنین در این جلسه مهندس آبایی ضمن تشکر از فعالیت های دوره قبل هیئت مدیره خواستار گسترش فعالیت های تخصصی و تشکیل کارگروه های علمی از جمله آیین نامه ها و دستورالعمل ها شدند. در انتهای جلسه نیز از پیشکسوتان و بازنشستگان  وهیئت مدیره دوره قبل انجمن توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیر به عمل آمد.