برگزاری دوره ارزیابی ریسک و شناسایی مخابرات
2016-02-24
صدور کارت شناسایی یکسان برای مسئولین ایمنی
2016-02-24

امضای تفاهم نامه سه جانبه بین انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و اداره کل حفاظت محیط زیست و خانه تشکل های مردم نهاد در زمینه زیست محیطی

مهندس تکلو رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی ضمن بیان این خبر اذعان داشت که هدف از این تفاهم نامه استفاده از امکانات و تخصص های مشترک جهت حل مشکلات زیست محیطی استان و اعتلای فرهنگ هوای پاک در جهت توسعه پایدار و همچنین مباحث مربوط به hse  در استان می باشد .