برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/18

برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/3
2015-08-25
برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/24
2015-09-16

 جلسه هیئت مدیره انجمن مسئولین حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی در تاریخ 94/6/18 در دفتر انجمن برگزار گردید.

مهمترین مصوبات جلسه به شرح ذیل میباشد :

1 -تعیین دبیر علمی اولین همایش استانی hse ، آقای دکتر توجه .

2 -ارایه گزارش رییس هیئت مدیره در خصوص جلسه وحدت رویه ایمنی پیمانکاران در چابهار .

3 -بررسی برگزاری دوره ارزیابی ریسک توسط انجمن برای مسئولین ایمنی استان مرکزی .

4- بررسی شیوه نامه آموزش ایمنی پیمانکاران و مهیا کردن شرایط اجرایی شدن آن در استان .