مدارک مورد نیاز شرکت های تمدیدی :
دانلود فرم اطلاعات شرکت پیمانکاری

1-کپی پیمان های در حال اجرا
2-آخرین لیست بیمه کارگران
3-اصل صلاحیت ایمنی
4- اصل و کپی صلاحیت پیمانکاری
5- آدرس دفتر مرکزی در سربرگ تایپ شود
6- آدرس قراردادهای جاری در سربرگ تایپ شود
7-آخرین تغییرات شرکت
8- مدارک مسئول ایمنی: قراردادکار، کپی از گواهینامه 40 ساعته و 16 ساعته
9- معرفی مسئول ایمنی جدید (در صورتی که شرکت دارای مسئول ایمنی نباشد)
10- کپی از گواهی 8 ساعته کارگران و یا ثبت نام کارگران مشغول در پروژه
11- کپی از گواهینامه 20 ساعته کارفرمایی، در صورت نداشتن گواهینامه ثبت نام در دوره کارفرمایی
12ـ ثبت نام در سامانه svcc.mcls.gov.ir (کارفرما باید رمز و نام کاربری اولیه را داشته باشد.)