هفتمین همایش ملی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در استان مرکزی برگزار میشود

اعضای هیئت مدیره  و بازرسین مجمع عمومی در جلسه مجمع عمومی و فوق العاده ۲۱ اردیبهشت ماه مشخص شدند
2022-05-12
هفتمین همایش ملی ایمنی،بهداشت و محیط زیست Hse و اولین نمایشگاه بین المللی Hse
2023-03-06

به گزارش اداره روابط عمومی وامور بین الملل انجمن صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کار استان مرکزی هفتمین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE با همکاری کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور ، وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شهرداری اراک و دانشگاه آزاد اسلامی ،انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کاراستان مرکزی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور با محورهای تخصصی با رویکرد علوم نوین در HSE برگزار خواهد شد.مهندس ابوالفضل تکلو مسئول کمیته علمی،پژوهشی و انتشارات کانون سراسری در اینخصوص افزود دراین همایش مقالات برتر تحت نظر کمیته علمی که ازمجرب ترین اساتید کشور در زمینه HSE هستند تجلیل خواهد شد و گواهی ارایه مقالات تحت مدرک ISC خواهند بود. همایش مذکور در 10 اردیبهشت ماه مقارن با روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای برگزار خواهد شد