شماره حساب بانک سپه :
505800171007
انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی
شماره کارت بانک سپه :
0005892101242966238