1- اصل فیش واریزی هزینه دوره به مبلغ 2,780,000 ریال به حساب انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و یا پرداخت از طریق کارت خوان
2- یک قطعه عکس 4*3
3- کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه