تبریک
2015-10-26
دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
2015-11-04

اولین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE  در روز پنجشنبه 94/8/7 برگزار شد .حاضرین در جلسه :
خانم ها عسگری و طلایی از اداره محیط زیست استان مرکزی

اقایان :
خدادادی مدیر محترم بازرسی اداره کار استان مرکزی
کرمی مدیر محترمHSE سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی
عزیزآبادی مدیر محترم HSE توزیع نیروی برق استان مرکزی

حمزه لوئیان از مرکز بهداشت شهرستان اراک
مختاری،فرجی ،تلکو،ابراهیمی،فراهانی ،بوجاری از انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت و بهداشت کار استان مرکزی

دومین جلسه همایش روز چهارشنبه مورخه 94/8/13 راس ساعت 9:00 صبح در ساختمان شهید رضایی سازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزار میگردد.