شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

انتصاب
2015-10-10
انتخابات کانون سراسری مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور
2015-10-26

قابل توجه مسئولین ایمنی

 اولین دوره ی  آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک از تاریخ 94/08/10 لغایت94/08/12 از ساعت 8 صبح لغایت 6
بعد از ظهر
برگزار می گردد.

محل برگزاری : اراک- میدان امام خمینی ، شهرک صنعتی شماره 1 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار طبقه 2

ثبت نام مرحله  دوم آموزشی آغاز شده است