انتخابات کانون سراسری مسئولین حفاظت فنی ،ایمنی و بهداشت کار کشور

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
2015-10-21
تبریک
2015-10-26

مجمع عمومی سالیانه با دستور کار انتخابات هئیت مدیره و بازرسان کانون سراسری در شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) در مورخ 94/7/30 راس ساعت 16:30 برگزار گردید.

پس از جمع آوری و شمارش آرا نتیجه در حضور نمایندگان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید، جناب آقای مهندس احمد رضا مختاری با اکثریت آراء به عنوان عضو اصلی هئیت مدیره انتخاب گردید

سایر اعضای هئیت مدیره:

 آقای مهندس  سید ابوالفضل اشرف منصوری از  استان فارس  رئیس هئیت مدیره 

آقای مهندس محمد جواد حیدری از استان خراسان رضوی  نائب رئیس

آقای مهندس فیاضی ازاستان  اصفهات  دبیر

آقای مهندس  امید جوکار از استان هرمزگان  خزانه دار

 آقایان مهندس خاکباز و رضایی پور از استان  گلستان عضو اصلی هئیت مدیره

آقای مهندس رستمی از استان همدان عضو اصلی هئیت مدیره

آقای مهندس محمد گل وردی از استان قم عضو اصلی هئیت مدیره

 بازرسان اصلی : آقایان مهندس شکری و رجبی زاده