جلسه 94/6/25
2015-09-16
انتصاب
2015-10-10

جلسه هئیت مدیره انجمن صنفی مسئولین حفاظت  فنی ،ایمنی و بهداشت استان مرکزی در مورخه 94/7/7 راس ساعت 18:00 در محل این انجمن برگزار شد.

مهمترین مصوبات جلسه :

1-چگونگی تشکیل پرونده کارشناسان بهداشت حرفه ای معرفی شده از مرکز بهداشت جهت اشتغال در صنایع

2-بررسی تشکیل اولین جلسه آموزش ارزیابی ریسک  و ایمنی عمومی برای مسئولین ایمنی کارگاه ها

3-بررسی مکانیسم برگزاری دوره های آموزش کارگری و کارفرمایی ویژه پیمانکاران از ابتدای مهره ماه 94