دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی همایش
2016-02-25
مطالب آموزشی
2016-04-23

  دعوت انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان از آحاد مردم برای حضور در انتخابات 7 اسفند    

 

روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی  ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور پرشور در انتخابات 7 اسفند . این حضور را یک وظیفه دینی و سیاسی و اجتماعی میداند.