تقدیر مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از هیت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی

هشتم اردیبهشت ماه روز جهانی ایمنی و بهداشت
2017-05-08
کارگاه‌های ساختمانی اراک مسئول ایمنی مقیم ندارند
2017-08-13

در جلسه ای که با حضور هیت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین معاونت روابط کار و همچنین رییس اداره بازرس و چند تن از بازرسین وزارت کار برگزار شد مهندس

آبایی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ضمن تبیین دیدگاه های خود در زمینه ایمنی به تشریح وضعیت ایمنی در استان اشاره نمود و با بیان اینکه در طی دوسال گذشته فعالیت های بسیاری در اینخصوص از طرف انجمن صورت پذیرفته که باعث کاهش 17 درصدی حوادث ناشی از کار در استان شده است.همچنین مهندس تکلو رییس هیت مدیره انجمن صنفی مسولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی با بیان گزارش عملکرد انجمن با اذعان به اینکه انجمن یک مجموعه غیر انتفاعی است هدف مجموعه انجمن را پیگیری اهداف صنفی و ارتقای جایگاه ایمنی در استان بیان نمود وی همچنین نیاز به تشکیل یک بانک اطلاعاتی قوی جهت تامین نیروی تخصصی ایمنی و بهداشت را از دغدغه های هیت مدیره دانست و حضور رشته های غیر مرتبط به این حوزه را چون با جان کارگران سرو کار دارند یک مخاطره دانست وی همچنین یکی از راهکارهای حل این مشکل را ایجاد نظام مهندسی ایمنی و بهداشت که مراحل خود را در مجلس شورای اسلامی طی میکند و همچنین ایجاد دانشکده ایمنی توسط انجمن با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان دانست. که در برنامه های سال 96 انجمن قرار داشته و جهت تامین نیروی تخصصی ایمنی بسیار موثر خواهد بود. وی همچنین به نقش کمیته های تخصصی در انجمن پرداخت. در ادامه مهندس موحدی معاونت روابط کار با تمجید از فعالیت های بی سابقه انجمن در طی دو سال گذشته نمود انجمن استان در بین سایر انجمن های کشوری بسیار عالی توصیف کرد و پیشنهاد داد همایش های تخصصی در استان بومی سازی شده و شاهد مقالات کاربردی در خصوص استان در این همایش ها باشیم . همچنین مهندس خدادادی رییس اداره بازرسی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با ارایه گزارش آماری در خصوص برگزاری دوره های تخصصی ایمنی در استان به افزایش بی سابقه این آموزش در سال 95 در زمینه آموزش کارگران کارفرمایان و ارزیابی ریسک اشاره نمود که توسط انجمن و با همکاری بازرسین این اداره صورت پذیرفت
در انتهای جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات اعضای هیت مدیره و بازرسین انجمن تقدیر به عمل آمد.