برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/24

برگزاری جلسه هیئت مدیره در تاریخ 94/6/18
2015-09-14
جلسه 94/6/25
2015-09-16

جلسه هیئت مدیره انجمن مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار استان در مورخه 94/6/24 در دفتر انجمن برگزار گردید :

مهمترین مصوبات جلسه

1- بررسی جلسه مشترک با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و گروه بهداشت حرفه ای استان

2-تصویب شیوه نامه اجرایی آموزش ایمنی پیمانکاران توسط هیئت مدیره

3-معرفی نماینده انجمن جهت حضور در مجمع عمومی کانون سراسری

4- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت برگزاری اولین جلسه آموزشی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها با موضوع ارزیابی ریسک توسط انجمن