صدور کارت شناسایی یکسان برای مسئولین ایمنی

امضای تفاهم نامه سه جانبه
2016-02-24
کاهش هزینه دوره ارزیابی
2016-02-24

صدور کارت شناسایی یکسان در تمام کشور برای شناسایی و کد گذاری مسئولین ایمنی

مهندس ابوالفضل تکلو رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی و ایمنی بهداشت کار استان مرکزی ضمن بیان این خبر اذعان نمود با توجه به تصمیم کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار سراسر کشور جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مسئولین ایمنی سراسرکشور و دادن کدهای اختصاصی به ایشان .دستورالعمل صدور کارت های عضویت به انجمن ها ابلاغ شده است که به همین منظور از تمامی کارشناسان و مسئولین ایمنی شاغل در استان درخواست می شود به دفتر انجمن مراجعه نمایند .

هدف غایی از این طرح تاسیس نظام مهندسی ایمنی در کشور می باشد.